ITV – Oceány v ohrození

Na hodinách geografie sme sa spolu s 9. B venovali prostredníctvom integrovaného tematického vyučovania problematike Ohrozovania oceánov, v rámci preberaného učiva – Oceánia. Žiaci veľmi vnímavým spôsob kriticky posúdili aktuálnu situáciu v oceánoch z pohľadu ich ohrozenia znečisťovaním, nadmerným lovom mnohých vzácnych a vymierajúcich druhov, a to i napriek zákazu ich lovu, nevynímajúc devastačný dopad turizmu na ekosystém oceánov ako taký. Žiaci mali možnosť vidieť, akú daň musia platiť za neľútostný nadštandard, nezmyselné tradície a prehnaný konzum ľudí tí, ktorí za nič nemôžu. Výsledok svojej práce – vlastný názor s možnými riešeniami žiaci stvárnili výtvarne naozaj bravúrne. Naše diela nám budú až do konca školského roka pripomínať nielen mesiac Marec ako Mesiac vody, ale i Svetový deň oceánov – 8. júna. No budú hlavne pre nás veľkým varovaním pred tým, ako nezabúdať v sebe na ľudskosť a lásku voči všetkému živému okolo nás, na čom sme bezprostredne závislí.