ITV Holokaust, koncentračné tábory…

Obe deviatacke triedy absolvovali integrované tematické vyučovanie na tému hrôz, páchaných počas

2. svetovej vojny. 

9. A: 

1. – 2. hodina: Židovský kódex – zoznámenie s Vládnym nariadením a spracovanie, analýza dokumentu – 10 najväčších absurdít tohto kódexu. Grafický návrh výstupu, kooperácia v rámci skupín. 

3. hodina: vstup Mgr. Teichgrabovej na tému Judaizmus, história a prienik náboženstva. 

4. hodina: čítanie z knihy Mengeleho dievča – zoznámenie sa s nacistickou eugenikou, s Mengeleho pokusmi na ľuďoch,

s teóriou nadradenej árijskej rasy. 

5. – 6. hodina: analýza existencie koncentračných táborov – spracovanie konkrétnych príkladov. Analýza, syntéza

a diskusia na témy Lebensborn, Lebensraum, arizácia, akcia T4, Vrbova a Wetzlerova správa. 

Žiaci spracovali veľmi pekné veľkoplošné plagáty. 

9. B: 

1. hodina: Umlčaní hrdinovia – holokaust na Slovensku , transporty, svedectvá preživších

2. hodna: Koncentračné tábory – účel, život v KT, zločiny proti ľudskosti, svedectvá

3. hodina: Cyklón B – informácie, výroba dusivého plynu

4. hodina: Extrémistické hnutia – kritické myslenie zamerané na vyhodnocovanie informácií, demagógie a hoaxy

5. – 6. hodina: Výtvarné dielo: Pamätník obetiam holokaustu.

Do tejto historickej témy sme integrovali informácie aj z iných predmetov: chémia, biológia, náboženská výchova, občianska výchova, etická výchova, výtvarná výchova, slovenský jazyk a literatúra. Využili sme aj formu rovesníckeho učenia – tému Umlčaní hrdinovia žiakom prednášala naša bývalá žiačka, dnes už maturantka Timea Šusteková.

Našim cieľom bolo poskytnúť žiakom ucelené informácie k danej téme. Prostredníctvom aktivít zameraných na kritické myslenie im dať možnosť vytvoriť si vlastný názor. 

Náš zámer, ktorý sme realizovali prostredníctvom  interného e-Twinningu, sa vydaril.

Celý projekt realizovali: PaedDr. Sekerková, Ing. Gaňová, Mgr. Teichgrabová, PhDr. Schubertová. Za technickú pomoc ďakujeme p. Gašpierikovi.

NIKDY NEZABUDNEME!