Dissemination of eTwinning project Green jobs

V rámci medzinárodnej návštevy zo Španielska na našu školu v rámci akcie Job shadowig prezentovali naši žiaci 8. a 9. ročníka s pani učiteľkou Mgr. L. Pavelkovou svoj celoročný projekt Green jobs. Naši hostia zo španielskej Zaragozy sa dozvedeli ako žiaci v medzinárodných tímoch pracovali na projekte, aké aktivity plnili, vytvárali logá, kvízy a čo sa pri tomto projekte naučili. V ďalšej časti hodiny sme sa bližšie venovali platformám, s ktorými žiaci počas projektu pracovali, ukázali sme našim hosťom ako v jednotlivých platformách pracovať. Žiaci si pripravili Kahoot kvíz s problematikou Green jobs, zasúťažili si aj naši hostia. Na záver sa žiaci pýtali našich hostí rôzne otázky a dozvedeli sa veci, ktoré ich zaujímali o Španielsku. Bola to veľmi poučná hodina.