Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

17.10.2023 sa uskutočnil 16. ročník školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, zúčastnilo sa ho 12 žiakov 8. a 9. ročníka. Olympiáda zo slovenského jazyka je organizovaná ako postupová súťaž a je vyhlasovaná každoročne. Jej cieľom je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných škôl v slovenskom jazyku a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru.

Súťaž bola rozdelená do niekoľkých častí: test s úlohami na porozumenie textu (25 bodov), transformácia textu (15 bodov) a ústny prejav (15 bodov). Žiaci mohli spolu získať maximálne 55 bodov.

Výsledky boli nasledovné:

  1. miesto: Nella Tvrdá (9.A) – 47 bodov
  2. miesto: Alexandra Maslíková, Rebeka Marušáková (9.A) – 46 bodov
  3. miesto: Ema Schubertová (9.A) – 43 bodov

 Úspešnými riešiteľmi boli:

Liliana Gaňová, 8.A (42 bodov), Mariana Imríšková, 8.A (42 bodov), Matej Masný, 8.A (40 bodov), Simona Smetanková, 8.A (40 bodov), Samuel Svoboda, 9.A (40 bodov).

Do okresného kola postupuje Nella Tvrdá, želáme jej veľa úspechov!!!