Zápis detí do materskej školy 2024/2025

Základná škola s materskou školou v Hôrkach oznamuje termín, podmienky a postup zápisu detí do materskej školy od 02.05.2024 do 24.05.2024

 

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z.

   • Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti – prihlášky zákonného zástupcu,  spravidla od troch do šiestich rokov veku. 

   • Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, kde sa uvedie okrem iného aj údaj o povinnom očkovaní.

   • Riaditeľka ZŠ s MŠ Hôrky vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v súlade s podmienkami prijatia.

   • Z dôvodu ľahšej adaptácie možno do materskej školy prijať dieťa na adaptačný pobyt.

   

  PODMIENKY PRIJATIA:

  – prednostne prijímame deti, ktoré dovŕšili 5. vek života k 31.08.2024, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné /v zmysle zákona/,

  – ďalšie voľné miesta obsadíme postupne deťmi, ktorých rodičia riadne vyplnili a podali prihlášku do MŠ do naplnenia kapacity materskej školy.

   

  PRIJÍMACÍ POSTUP:

    1. Vyplnenie prihlášky, ktorú si stiahnete nižšie.

    1. Podpísanie obidvoma zákonnými zástupcami.

    1. Potvrdenie prihlášky všeobecným lekárom pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

    1. Vyplnenú prihlášku doručiť mailom, poštou, osobne do ZŠ s MŠ Hôrky najneskôr do 27.05.2024.

    1. Prevzatie rozhodnutia o prijatí či neprijatí dieťaťa do 24.06.2024 v materskej škole, ktoré odovzdá zástupkyňa pre materskú školu osobne zákonnému zástupcovi, prípadne zašle poštou.

   Klik →  Prihláška

    

   PONÚKAME:

   • Predprimárne vzdelávanie v 3 triedach na základe školského vzdelávacieho programu „Každý s každým kamarát“,

   • výchovu k zdravému životnému štýlu,

   • rozvoj nadania a talentu detí v záujmových aktivitách a krúžkoch: hudobno – pohybový, environmentálny, grafomotorický, anglický, dopravný

   • pobyt v peknom prostredí, výlety, týždeň detských radostí, akcie poriadané v spolupráci s rodičmi, úzku spoluprácu so základnou školou – spoločné akcie napr. otvorená hodina pre predškolákov, Rodičovský ples, návšteva školskej telocvične.