ITV Staroveký Rím

Integrované tematické vyučovanie na tému Staroveký Rím (Ancient Rome) sme pripravili pre žiakov 6. ročníka. 

Žiaci sa s p. uč. Capandovou zaoberali ľudskými právami a porovnaním práv v minulosti z hľadiska spoločenských statusov (patricijovia/plebejci, poddaní/panovníci). Okrem toho porovnával aktuálnosť princípov rímskeho práva v súčasnosti – prezumpcia neviny a rovnosť pred zákonom. 

Z jazykového hľadiska sa pozreli na „Latinu v Slovine“, kde dokázali, že tento „mŕtvy“ jazyk je stále živý v mnohých krajinách, vedných odboroch, Slovensko nevynímajúc. 

S p. uč. Jalovičárovou zakreslili na mapu Európy kam až siahala rímska opevnená hranica – Limes Romanus a ktoré krajiny si Rímska ríša podmanila a ovplyvnila. 

No a nakoniec pod vedením p. uč. Gaňovej a p. uč. Sekerkovej vyrábali krásne makety rímskeho tábora a Limes Romanus. 

Praktickými skúsenosťami sa naši žiaci naučili veľmi veľa o živote Rimanov. 

Ďakujeme všetkým zúčastneným za úžasný výsledok!